ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 5G VERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)” (POSITIONS CODE 2899-PR6)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/07/2020

Αριθμός: 47 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/20795-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "5G VERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)”(POSITIONS CODE 2899-PR6)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-47-ΩΩΙ7469Β4Μ-ΖΗΦ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-47