ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/05/2020

Αριθμός: 46 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/17925-20

Προθεσμία υποβολής: 15/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για υποστήριξη στις διαχειριστικές ανάγκες των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό 11170001.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»  με κωδικό 11170001, και με επιστημονικά υπεύθυνη, την Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για υποστήριξη στις διαχειριστικές ανάγκες των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 27/05/2020 απόφαση της 48ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6Τ3Η469Β4Μ-ΘΝ2). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: σύνταξη συμβάσεων φυσικών προσώπων που συνάπτονται στο πλαίσιο των ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καταχώρηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καθώς και συμβολή στη διαδικασία επεξεργασίας στοιχείων και τήρηση αρχείων στο πλαίσιο της διαχείρισης ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

Σχετικά έγγραφα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-46-ΨΟΑ4469Β4Μ-66ΣΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ