ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 5G VERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)” (POSITION CODE 2899-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/06/2020

Αριθμός: 25 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/14774-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "5G VERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)” (POSITIONCODE 2899-PR5)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-25-Ψ09Υ469Β4Μ-ΜΔΧ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-25