ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: I3-MARKET (position code 3207-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/06/2020

Αριθμός: 36 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/14196-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "I3-MARKET (position code 3207-PR2)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-36-9Ο74469Β4Μ-ΟΓΨ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-36