ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX (position code 3182-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/06/2020

Αριθμός: 38 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/14190-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OFCHILDREN'S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX (position code 3182-PR5)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-38-Ω2ΩΓ469Β4Μ-ΦΦ5

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-38