ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX (position code 3182-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/06/2020

Αριθμός: 09 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/14164-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OFCHILDREN'S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX (position code 3182-PR2)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-09-Ω8ΒΔ469Β4Μ-ΟΗ4

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-09