ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “REAL ESTATE ANALYTICS (REA)”

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/04/2020

Αριθμός: 39 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/13669-20

Προθεσμία υποβολής: 05/05/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ερευνητή Ανάπτυξης Εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)», με κωδικό 11293501

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)», με κωδικό 11293501, μέσω της Δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΧΗ469Β4Μ-2ΘΝ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ερευνητή Ανάπτυξης Εφαρμογών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Έρευνα Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate)»Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “REAL ESTATE ANALYTICS (REA)”