ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SENIOR INTERNATIONAL CONSULTANT FOR PROJECT “CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES”

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/05/2020

Αριθμός: 19 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/11004-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-19-ΨΛ5Ο469Β4Μ-ΠΑ1