ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SECURE OPEN FEDERATION FOR INTERNET EVERYWHERE (SOFIE) (POSITION CODE 2802-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/04/2020

Αριθμός: 07 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/8648-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " SECURE OPEN FEDERATION FOR INTERNET EVERYWHERE (SOFIE) (POSITION CODE 2802-PR4)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-07-9098469Β4Μ-4ΦΣ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-07