ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICS FOR PROCESS INDUSTRIES (POSITION CODE 3142-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/03/2020

Αριθμός: 06 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/3656-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICS FOR PROCESSINDUSTRIES (POSITION CODE 3142-PR5)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-06-6Ρ4Γ469Β4Μ-ΚΥΜ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-06