ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: HUMAN BRAIN PROJECT (POSITION CODE 2888-PR9)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/03/2020

Αριθμός: 58 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/47138-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "HUMAN BRAIN PROJECT (POSITIONS CODE 2888-PR9)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-58-ΨΥΖ6469Β4Μ-ΕΥΔ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-58