ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SENIOR INTERNATIONAL CONSULTANT FOR PROJECT «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA) »

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/01/2020

Αριθμός: 56 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/45893-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-56-ΨΥΦΜ469Β4Μ-Ξ53