ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICS FOR PROCESS INDUSTRIES (POSITION CODE 3142-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/12/2019

Αριθμός: 51 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/38874-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICS FOR PROCESS INDUSTRIES (POSITION CODE 3142-PR3)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-51-ΨΖ1Σ469Β4Μ-ΤΝ0

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-51