ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICS FOR PROCESS INDUSTRIES (POSITION CODE 3142-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/12/2019

Αριθμός: 50 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/38873-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICS FOR PROCESS INDUSTRIES (POSITION CODE 3142-PR2)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-50-ΩΦΕΞ469Β4Μ-Ω1Ε

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-50