ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/11/2019

Αριθμός: 48 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/38775-19

Προθεσμία υποβολής: 12/12/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)» και κωδικό 11269501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο και σε εκτέλεση της από 16/05/2019 σχετικής απόφασης της 11ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ακαδ. έτους 2018-19 και από 26/06/2019 σχετικής απόφασης της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδ. έτους 2018-19, προτίθεται να απασχολήσει, για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα για την επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 20/11/2019 απόφαση της 28ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (ΑΔΑ: ΩΩΕΘ469Β4Μ-ΗΓΦ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η καθημερινή επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών-ΟΠΑ (Πατησίων 76, 104 34), με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία καθαριότητας αυτών, κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους με πρωινή ή απογευματινή απασχόληση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη.
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ