ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/12/2016

Αριθμός: 17 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/2221-16

Προθεσμία υποβολής: 09/01/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Γενικά έξοδα Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας του, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρεις (3) συνεργάτες στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ», με κωδικό 11-0000-00. Το φυσικό αντικείμενο του έργου το οποίο θα ανατεθεί στους ως άνω είναι, κυρίως η Υποστήριξη διοικητικών αναγκών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-17-ΩΔ4Κ469Β4Μ-Φ8Ε


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΠΑ