ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΔΙΠ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/12/2016

Αριθμός: 16 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/2195-16

Προθεσμία υποβολής: 29/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) επιστήμονες στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΔΙΠ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Ο.Π.Α.»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΔΙΠ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) Ο.Π.Α.»,  προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με δύο (2) επιστήμονες, διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-16-Ψ4ΥΜ469Β4Μ-ΒΓΧ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΔΙΠ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) ΟΠΑ