ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/10/2016

Αριθμός: 08 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/1904-16

Προθεσμία υποβολής: 26/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τρεις Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο της ανάγκης εύρρυθμης λειτουργίας του, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρεις (3) έμπειρους επιστήμονες για την διαχείριση έργων και προγραμμάτων, ειδικά και ιδίως στο πλαίσιο έργων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Το φυσικό αντικείμενο του έργου το οποίο θα ανατεθεί στους ως άνω είναι, κυρίως, η Διαχείριση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-08-ΩΠΩΙ469Β4Μ-Ρ6Δ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ