ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/07/2016

Αριθμός: 14 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/819-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

Προθεσμία υποβολής: 25/07/2016


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει ένα στέλεχος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, κατά τη διακριτική ευχέρεια και σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-14-Ω7ΤΔ469Β4Μ-ΧΨ0-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ