ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)” (Position code 2976-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/11/2019

Αριθμός: 32 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/27338-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS(FASTEN)” (Position code 2976-PR5)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-32-ΨΑΜΤ469Β4Μ-Ο8Λ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-32