ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/09/2019

Αριθμός: 36 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/26632-19

Προθεσμία υποβολής: 25/09/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών» με κωδικό 310022 (ΜΤ-0022).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών» με κωδικό έργου 310022 (ΜΤ-0022) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας, σύμφωνα με την από 04/09/2019 απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΦ3469Β4Μ-5ΩΤ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:
  • Συλλογή στοιχείων για φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών, καθώς και επικοινωνία με εταιρείες για προώθηση και προβολή Προγράμματος.
  • Δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προηγούμενων σειρών.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-36-9ΚΝΞ469Β4Μ-ΟΡΩΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»