ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER) (Positions code 2582-PR6)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/09/2019

Αριθμός: 23 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/22396-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCESOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER) (Positions code 2582-PR6)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-23-6ΣΜΟ469Β4Μ-ΑΜΩ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-23