ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SECURE OPEN FEDERATION FOR INTERNET EVERYWHERE (SOFIE) PR3

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/08/2019

Αριθμός: 22 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/20689-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR3).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-22-ΨΠΜ2469Β4Μ-9ΣΤ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-22