ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER) (position code 2582-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/07/2019

Αριθμός: 19 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/17273-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER) (position code 2582-PR5)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-19-6Τ7Δ469Β4Μ-12Β

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-19