ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: WIDE SCALE DEMONSTRATION OF INTEGRATED SOLUTIONS AND BUSINESS MODELS FOR EUROPEAN smartGRID (WISEGRID) (position code 2552-PR7)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/09/2019

Αριθμός: 18 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/17272-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "WIDE SCALE DEMONSTRATION OF INTEGRATED SOLUTIONS ANDBUSINESS MODELS FOR EUROPEAN smartGRID (WISEGRID)" (position code 2552-PR7)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-18-ΨΧΗΝ469Β4Μ-9ΣΡ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-18