ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΠΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/05/2019

Αριθμός: 21 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/16876-19

Προθεσμία υποβολής: 14/06/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1)  φυσικό πρόσωπο, σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική» και κωδικό  310031 (ΜΤ-0031)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική», κωδικό έργου 310031 (ΜΤ-0031) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΧ1469Β4Μ-0ΔΙ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:
•    Οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στα πλαίσια του Προγράμματος.
•    Διαχείριση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.
•    Διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών καθώς και επικοινωνία για την προβολή του Προγράμματος.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-21-ΨΧΑ2469Β4Μ-4ΗΣΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΠΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ»