ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: APPLIED SOFTWARE ENGINEERING WITHIN THE FRAMEWORK OF WORK PACKAGE 8 (position code 2582-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/06/2019

Αριθμός: 15 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/15103-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «

APPLIED SOFTWARE ENGINEERING WITHIN THE FRAMEWORK OF WORKPACKAGE 8 (position code 2582-PR4)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-15-67Ρ8469Β4Μ-ΤΔΥ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-15