ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: BUSINESS MODEL DEVELOPMENT AND ADMINISTRATIVE ISSUE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF WORK PACKAGES “4, 5, 6, 7” (position code 2792-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/06/2019

Αριθμός: 13 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/12171-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «

BUSINESS MODEL DEVELOPMENT AND ADMINISTRATIVE ISSUE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF WORK PACKAGES “4, 5, 6, 7” (position code 2792-PR3)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-13-99ΨΗ469Β4Μ-Ω4Β

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-13