ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: BUSINESS MODELS IN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT AND PROJECT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF WORK PACKAGES “4, 5, 6, 7, 8” (position code 2792-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/06/2019

Αριθμός: 12 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/12170-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BUSINESS MODELS IN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT AND PROJECT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF WORK PACKAGES “4, 5, 6, 7, 8” (position code 2792-PR2).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-12-ΩΡΖΙ469Β4Μ-Ξ5Μ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-12