ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΚ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/11/2016

Αριθμός: 13 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/2083-16

Προθεσμία υποβολής: 14/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα Βοηθό Λειτουργικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) Βοηθό Λειτουργικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-13-6Ο73469Β4Μ-ΘΧ8


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΚ/ΟΠΑ