ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN) (position code 2976-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/05/2019

Αριθμός: 07 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/9338-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «

FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)» (κωδικός θέσης 2976-PR3).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-07-6ΩΒ9469Β4Μ-ΝΦΩ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-07