ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DATA INTEGRATION AND ANALYSIS OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA IN THE CONTEXT OF WORK PACKAGE WP52

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/05/2019

Αριθμός: 03 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/5861-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DATA INTEGRATION AND ANALYSIS OFBIOMEDICAL CLINICAL DATA IN THE CONTEXT OF WORK PACKAGE WP52» (κωδικός θέσης 2888-PR6).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-03-6ΜΦΠ469Β4Μ-ΓΘΓ

----

File: RESULTS-INVITATION-2019-03