ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/03/2019

Αριθμός: 04 / 2019

Πρωτόκολλο: 1807/5723-19

Προθεσμία υποβολής: 22/03/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» του ΟΠΑ (κωδικός έργου 11257601), το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την πρακτική, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας την οποία αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο προς στην κοινωνία, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη, για την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 27/02/2019 απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6Μ4Λ469Β4Μ-ΥΞΘ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι το εξής: Υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-04-ΩΛΘ3469Β4Μ-4Β5Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΚΕ/ΟΠΑ