ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/12/2018

Αριθμός: 87 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1836-18

Προθεσμία υποβολής: 16/01/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» (κωδικός ΣΜ-0490-18), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 19/12/2018 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: 6ΠΓΣ469Β4Μ-Ξ00). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης: «Συνεργάτης Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-87-Ω090469Β4Μ-7ΔΦΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ