ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SECURE OPEN FEDERATION FOR INTERNET EVERYWHERE (SOFIE) PR1

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/02/2019

Αριθμός: 85 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1873-18

Προθεσμία υποβολής: 28/12/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR1).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-85-6Ζ4Ο469Β4Μ-141

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-85