ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: E-SIGNATURE AND ERASMUS STUDENT ECARD IN GREECE (ECARD)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/02/2019

Αριθμός: 84 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1871-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)» (κωδικός θέσης 2934-PR1).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-84-690Ο469Β4Μ-ΕΧ3

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-84