ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: RESEARCHER FOR THE PROJECT: “OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT”

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/02/2019

Αριθμός: 78 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1749-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «RESEARCHER FOR THE PROJECT: «OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT» (κωδικός θέσης 2896-PR2).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-78-ΨΘ6Ο469Β4Μ-ΤΗ1

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-78