ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/11/2018

Αριθμός: 80 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1699-18

Προθεσμία υποβολής: 17/12/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, Ερευνητές Ανάπτυξης Εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» με κωδικό ΕΡ-2935-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται σύμφωνα με την από 21/11/2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΜΧ469Β4Μ-ΤΧΤ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ερευνητές ανάπτυξης εφαρμογών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω δύο (2) φυσικά πρόσωπα αναφέρεται αναλυτικά στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετίζεται με τις δύο (2) παρακάτω οριζόμενες θέσεις:
1) Κωδικός Θέσης Α1: Ερευνητής Ανάπτυξης Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας
2) Κωδικός Θέσης Α2: Ερευνητής Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-80-ΩΝΞΛ469Β4Μ-ΓΘΤΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ