ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/11/2018

Αριθμός: 79 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1697-18

Προθεσμία υποβολής: 11/12/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό»  και κωδικό ΕΡ-1797-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Klas Eric Soderquist,  προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 21/11/2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΝΥ469Β4Μ-ΝΞΞ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω συνεργάτη είναι το εξής:
    •    Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στα πλαίσια του έργου.
    •    Συμβολή στην διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-79-ΩΞΨ8469Β4Μ-ΨΤΝΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ