ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TWO RESEARCHERS FOR THE PROJECT: «DATA INTEGRATION AND ANALYSIS OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/03/2020

Αριθμός: 74 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1679-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «TWO RESEARCHERSFOR THE PROJECT: «DATA INTEGRATION AND ANALYSIS OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA» (κωδικός θέσης 2888-PR5).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-74-ΩΧΓΝ469Β4Μ-Ρ6Ι

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-74