ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: APPLIED SOFTWARE ENGINEERING

Ημ/νια Δημοσίευσης : 12/12/2018

Αριθμός: 70 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1558-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «APPLIED SOFTWARE ENGINEERING» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2582-PR3).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-70-ΨΒΣ3469Β4Μ-1ΙΑ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-70