ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP: FAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE (CUPESSE)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/12/2018

Αριθμός: 66 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1537-18

Προθεσμία υποβολής: 12/11/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMICSELF-SUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP: FAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT INEUROPE (CUPESSE)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡ-2541-01


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-66-ΩΤΒΧ469Β4Μ-ΘΙΜ