ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: BUSINESS MODEL RESEARCH ON SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/10/2018

Αριθμός: 62 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1381-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BUSINESSMODEL RESEARCH ON SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2554-PR5).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-62-97ΣΚ469Β4Μ-ΟΟΤ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-62