ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/10/2018

Αριθμός: 61 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1380-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟPTIMIZATIONALGORITHMS FOR SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2586-PR11).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-61-73Γ1469Β4Μ-Ο5Φ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-61