ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: USER MOTIVATION RESEARCH, DESIGN AND DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/11/2018

Αριθμός: 53 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1358-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «USER MOTIVATION RESEARCH, DESIGNAND DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2896-PR1).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-53-Ω07Ι469Β4Μ-ΖΣΧ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-53