ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: RESEARCHER FOR THE PROJECT “5G VERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)”

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/04/2019

Αριθμός: 48 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1107-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «RESEARCHER FOR THE PROJECT “5GVERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)» (κωδικός θέσης 2899-PR2).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-48-Ω3ΟΟ469Β4Μ-Κ4Ε

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-48