ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: INFORMATICS SCIENTIST FOR THE PROJECT “5G VERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)”

Ημ/νια Δημοσίευσης : 19/09/2018

Αριθμός: 47 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/1106-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INFORMATICS SCIENTIST FOR THE PROJECT 5G VERTICALS INNOVATION INFRASTRUCTURE (5G-VINNI)» (κωδικός θέσης 2899-PR1).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-47-6ΩΔΑ469Β4Μ-ΦΥΞ

--

File: RESULTS-INVITATION-2018-47