ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PARTICIPATION IN THE DEFINITION, ECONOMIC ANALYSIS, AND THE EVALUATION OF INNOVATIVE BUSINESS MODELS IN SMART GRIDS

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/10/2018

Αριθμός: 45 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/974-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡ-2552-01 (κωδικός θέσης 2552-PR6).

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-45-63ΡΣ469Β4Μ-Κ1Ρ

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-45