ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TECHNICAL AND ECONOMIC RESEARCH ON THE EVALUATION OF PILOT TRIALS ABOUT SMART GRIDS AND COORDINATION OF THE CORRESPONDING WORK-PACKAGE OF THE EU-FUNDED PROJECT

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/08/2018

Αριθμός: 42 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/891-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «WIDE SCALE DEMONSTRATION OF INTEGRATED SOLUTIONS AND BUSINESS MODELS FOR EUROPEAN smartGRID (WISEGRID)» (κωδικός θέσης 2552-PR5)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-42-6ΧΓΗ469Β4Μ-Γ9Α