ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/05/2018

Αριθμός: 39 / 2018

Πρωτόκολλο: 920000/792-18

Προθεσμία υποβολής: 11/06/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό ΕΡ-2795-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Σταύρο Τουμπή, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: Προγραμματισμός Πληροφοριοκεντρικών Δικτύων, σύμφωνα με την από 23/05/2018 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΠ7Ρ469Β4Μ-Ρ9Θ).  

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-39-ΩΗΞΔ469Β4Μ-12Κ



Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ